27.2.12

وقتی کسی مال خودش نیست!

اصغر فرهادی اسکار را به خانه اش برد ولی همچنان مجبور است بلاهت سیاستمداران را بدوش بکشد واز مردمش و فرهنگش دفاع کند!

پ ن: به صحبت هایش حین گرفتن اسکارو گلدن گلاب گوش کنید! در ضمن به خانم ساندرا بولاک هم لابد مجبور شده بگوید: انتظار دست دادن با من را نداشته باشی که گازت می گیرم!

No comments: