22.2.12

چند درصد آدم ها جزو انهایی هستند که مرزی برای توانایی ها و خواسته هایشان نمی شناسند؟
چند درصد از ادم ها هستند که "رویا" برایشان همان واقعیت است؟
چند درصد از آدم ها هستند که هرروز که از خواب می خیزند به این فکر کنند که می توانند همین امروز تمام روزمرگی ها را دور بریزند و دوباره از نو شروع کنند. زبان تازه ای بیاموزند... کار تازه ای بگیرند... بروند کلاس آشپزی یا موسیقی ...؟
چند درصد آدم ها هستند که دغدغه نان دارند، اما نگرانش نیستند؟
چند درصد از آدم ها هستند که بدون توجه به قضاوت دیگران زندگی می کنند، لباس می پوشند و بلند بلند از اعتقاداتشان حرف می زنند؟


پ ن: سر وته ندارد این نوشته... دنبال نتیجه نباشید!

1 comment:

سخیداد هاتف said...

من درصد اش را نمی دانم اما خودم از آن هایی ام که رویا برای شان همان واقعیت است. یا به بیانی دیگر ، در بنای واقعیت های شان یک خشت واقعیت و صد خشت رویا است.
پ.ن: ما سال ها است دنبال نتیجه نیستیم!