16.2.12

در همین کابل...

هستند آدم های بزرگی که خودشان را خم می کنند تا با کوتوله ها حرف بزنند، در همین کابل!

No comments: