21.1.12

برای او که زندگی اش را در خشم و گلوله و جنگ و دشنام گذرانده این فضای "گفتگو" سخت است و روانش را به چالش کشیده. او با مشت و لگد حرفش را به کرسی نشانده و یا با مشت و لگد چیزی را پذیرفته. برای او این فضا سخت است... حرف... قناعت دادن... به حرف زن ها گوش کردن...

برای من که همیشه فردیتم پررنگ بوده و همه زندگیم : به دیگران چه مربوط! به درک که اینطوری فکر می کنند... اینطور دلم می خواهد...
برای من هم سخت است توضیح دادن... دفاع کردن... استدلال آوردن...

No comments: