31.1.12

بیانیه

برای آدمی که امروز هستم و برای چیزهایی که در زندگی بدست آوردم. برای دوستانی که دور و برم هستند. برای خانواده کوچکی که دارم و خانواده ای که در آن متولد شدم. برای آدم هایی که می شناسمشان و دوستشان دارم و برای آدم هایی که نمی شناسم اما دوستشان دارم. سخت جنگیده ام! گاهی به تنهایی و گاهی به کمک عزیزترین های زندگیم!همین!


پ ن: در من چه چیزی هست که تو را فرسنگ ها دورتر اینقدر خشمگین می کند؟

No comments: