30.1.12

چه بگویم که خوبم. خوب نیستم و دستم دیشب سوخت و دلم امروز...

No comments: