21.1.12

همینجوری!

دختر فیروزه خانم هست توی سریال عشق ممنوع در شبکه جم، یقه ام را گرفته و روح روانم را گوشه رینگ بوکس سرویس کرده این روزها!

جمعه شب ها هم که ام ای فایو بی بی سی روی اعصابم هست و روان مازوخیستی ام را خراش می دهد.
این است که فیلم سینمایی هایی که می بینم در حد رمنس و این هاست...

No comments: