14.1.12

شاخه های نحیف درختان کابل زیر سنگینی برف خم می شوند و گاه جوانکی شوخ آنها را بر سر دوستانش می تکاند.

No comments: