5.1.12

سلام نیمه شب در پاریس و خداحافظ درخت زندگی

سال ها پیش آدمی در مورد من گفته: پاهایت روی زمین و دست هایت در آسمان!
راست گفته، یک جایی آن وسط ها معلقم و از آین بابت خوشحالم. همین که آدم اطمینان و یقین نیستم و نخواهم بود.
به لطف دوستی چند تا فیلم گیرم آمد: نیمه مارس، نیمه شب در پاریس و درخت زندگی!
درخت زندگی را دوست نداشتم ( برمی گردد به چند جمله بالا). نیمه شب در پاریس و نیمه مارس را دوست داشتم.
خوب آقای کلونی عزیز مثال نقض این است که: خوشگل ها احمق اند!
بعد هم وودی آلن را دوست دارم و آدم هایی را که در نیمه شب پاریس خلق کرده.
ببینید و لذتش را ببرید!

1 comment:

Anonymous said...

درخت زندگی باید برید در سایت IMDB دیسکاشن هاشو بخونین تا براتون جالب بشه