1.1.12

اوووووه!

آدمی چقدر در قهر وآشتی های متاهلی بزرگ می شود!


توی یکی از این صحنه های یکی از فیلم های ایرج قادری- بی کلاسی ست اما دوستش دارم- زن متاهل پیر که با دخترش رفته ملاقات زن صیغه ای شوهرش می گوید: ببین این مردی که تو دست رویش گذاشتی یک وزنه هفتاد کیلویی به پایش هست و دختر متاهلش را نشان زن جوان می دهد. این روزها می گویم: اوه... شیت... می فهمم یعنی چی!
قبل از ازدواج فکر می کردم ،اگر فلان مشکل پیش بیاید، اگر فلان حرف را به من بزند... اگر... اگر... زندگی مشترک تمام خواهد شد و خداحافظ...
- نه عزیزم... متاهلی یک وزنه چند تنی ست که زندگی را ثابت نگه داشته است و این! خوب است.

نسخه غربی اش هم فیلم last night است که دوست پسرک در حال اشاره به دوست دختر اسبق و زن متاهل امروز می گوید: دختر باهوش و فوق العاده ای هست!
پسرک چشم هایش برق می زند و خیره به زن متاهل می وگوید: آره!
- اما متاهل است.
:(بی تفاوت) آره!
- اما تو نمی فهمی یعنی چی. تو که متاهل نبودی. سه سال خاطره و شب و روز با هم بودن را نمی شود هیچ جوره پاک کرد!
: (سکوت)

1 comment:

Anonymous said...

آره، از قدیم گفتن ترک عادت موجب مرض است.