28.12.11

از گریزم کجا گریزم ...اگر بمانم کجا بمانم!

دارم پیر می شوم. داریم پیر می شویم. توجه کردی هیچ چیز این سی ساله های اینجا به سی ساله های هیچ کجای دنیا شبیه نیست. همانطور که زندگی زن های این ملک به هیچ جای دیگری شبیه نیست.
سیستم برده داری جدیدی که در افغانستان برای زنان ایجاد شده است و بد با سیستم قومی و قانونی این جا عجین شده، در هیچ کجای دنیا یافت نمی شود. برده های جنسی، برده های ماشین تولید نسل و برده های خدمتگاری خانه ها... و برده هایی که پذیرفته اند که با همه این ها احساس خوشبختی کنند!
اگر خودت هم از خیل آنها نباشی، هر روز در زندگی روزمره، در صدر اخبار جهان و... روبرویت می نشینند و تو فکر می کنی... شاید همین زنی که اکنون از کنارم گذشت یکی از قربانی ها باشد!

No comments: