15.12.11

می توانستی تو باشی!

گاهی فکر می کنم اگر زندگی هر کدام از این افغان های مهاجر را بنویسیم. نوبل ادبیات و بست سلر روی شاخش هشت. بس که بدبختی و ماجراهای محیرالعقول ما داریم در زندگی هر کداممان که بد دراماتیک هستند! 

1 comment:

محمد الیاس یورش said...

ولی کسی نخواهد خواند چون داستان تکراریست و بالای هر کسی آمده است. هیچ کسی نمی خواهد روزگار تلخش دوباره پیش چشمانش قرار گیرد!!