20.11.11


یک جایی خواندم نسب احمد شاملو می رسد به مردم افشار کابل. نزدیک همانجایی که من زندگی می کنم. لذتی ست برای خودش فکر کردن به این موضوع!پ ن: لطفا یخن پاره نکنید!

No comments: