29.11.11

بگذار ما وبلاگمان را بنویسیم!

فکر کنم تمام تصمیم های مهم زندگیم را به تنهایی گرفته ام. هیچ وقت آدم مشورت نبوده ام و نیستم.
سخت ترین دوران زندگیم را هم به تنهایی گذرانده ام.
امروز هم بدون اینکه حتی یک نفر باخبر باشد تصمیمی گرفتم که چند ماه بعد صدایش در می آید. سخت بود مثل تمام تصمیم هایی که در زندگی به تنهایی گرفتم!

پ ن: نوشته قدیمی از ارشیو!

No comments: