26.11.11
دخترک که روبان های بنفش را بدستم داد به خودم گفتم عمرا که کسی برای حمایت از محو خشونت علیه زنان این ها را بزند به یقه اش.

همانروز سه آقای محترم افغان سه روبان صورتی را به بقه کتشان زدند و فردایش در یک برنامه رسمی به همان صورت شرکت کردند.

1 comment:

Anonymous said...

بلاخره ما نفهمیدیم این روبان های مذکوره، صورتی بودن یا بنفش :D