21.11.11

دنیایی که در آن هستیم!


برنامه دنده پنج را از بی بی سی می بینم. در جایی که یکی از مجریان برنامه توضیح می دهد که سریع ترین ماشین جهان را بر اساس غلبه بر این مشکل ساخته اند که هر چه سرعت ماشین کمتر باشد غلبه کردن بر مقاومت هوا ساده تر است . به صورت دیگر هر چه سرعت بالاتر می رود هوا مقاومت بیشتری از خود بخرج می دهد و در سرعت های خیلی بالا رد شدن از هوا، مثل رد شدن از خامه می ماند.


بعد الان فکر کردم موفقیت و عامه مردم هم مثل سرعت ماشین و هوا عمل می کند.


هر چه موفقتر باشی ، شایعه پراکنی ها، دشمنی ها و حسادت ها بیشتر می شود وهر چه بدبخت تر باشی میزان همدردی عامه با تو بیشتر است.


مقایسه کنید رفتار مردم کوچه و بازار را با یک گدای لب سرک و یک آدم خوش پوشی که سوار بنز هست! مردم با گدا همدری می کنند و مرد خوش پوش را مورد لعن قرار می دهند. در صورتی که نه آن کودک را می شناسند و نه ان مرد را!

4 comments:

Anonymous said...

وقتی به موفقیت فکر می کنی یعنی کاملن از مردم عامه فاصله گرفتی و دلیلی نداره که خودت را نگران قضاوت آنها کنی!
شاید یک در صد از مردم دنیا به موفقیت و بهتر شدن زندگیشان وتاثیر گذاشتن بر زندگی دیگران فکر می کنند حتی در کشورهای جهان اول!

امید said...

این پست یک لایک محکم داشت.

A Writer from Kabul said...

هر دورانی سختی های خودش را دارد. سختی این دوره هم همین است. اما وقتی در پیشرفتت ثبات داشته باشی، دیگران هم کم کم می پذیرندت و پس از مدتی دوری، قبولت می کنند. آدم هایی که می کوشند پیشرفت کنند، اما می بینند کس دیگری از آنها گوی سبقت را ربوده، ناراحت می شوند؛ چرا که یاد خود می افتند. پیش برو اما از آنهایی که مرتب ازشان دور می شوی، و عقب می افتند ازت، عقده ای به دل نگیر و همچنان بکوش که دوستشان داشته باشی.می دانم که می توانی.

Anonymous said...

Salam, My name is EsmatZeerak. Great blog and great reads, please link my blog in list of your other blogs thanks.