13.11.11

امکان صفر مطلق


شاید دستی پیدا شد
دستی که دستهای خسته اینروزهایم را گرفت
من را برد
برد با خودش به جایی دور
جایی که هیچ چیزش به هیچ چیز اینجا نمی رفت
شاید آنروز این کفش های خسته را در بیاورم
همه کتاب هایم را بسوزانم
چشمهایم را برای همیشه ببندم
و در آغوشش برای همیشه دفن شوماز اینجا

No comments: