19.10.11

گاهی وقت ها که فکر می کنم خدا از آفرینش ما و کارهایمان آن بالاها چه اوقات خوشی را می گذراند کلا روحم شاد می شود.
یک روز که حسابی سرم گرم مباحثه و دعوا وبه کرسی نشاندن حرف هایم بودم. نریمان همکلاسی ام گفت: خیلی جدی نگیر، از کجا معلوم که همه مان وسط یک شعبده مسخره سرگرم کننده گیر نیافتاده باشیم!!
راست می گفت. از کجا معلوم؟

1 comment:

گروه ساربان said...

ادما حق دارن شک کنن، ولی کمی روشن بینی کافیه تا بفهمیم بیشتر از یک بازیه !