2.10.11

دنیای وارونه وارونه وارونه

خبر زن دوم گرفتن همکار اسبق، دوست دختر گرفتن یکی از آشناها، دوست دختر گرفتن آن یکی با داشتن زن و دو تا بچه... دعوای این زن با شوهرش...به هم زدن آن یکی با دوست دخترش...
کم کم دارم شک می کنم این همه آدم غیر نرمال دور وبر من هست یا من غیر نرمالم؟؟؟
یکی نیست بگوید به این ها خوب یا مدرن باشید به قول خودتان یا سنتی؟ یک بام و دو هوا که نمی شود. اگر طرفدار عشق آزاد هستی پس زن گرفتن و شوهر کردنت چه صیغه ای هست و اگر زندگی سنتی می خواهی جه مرضی داری که دوست دختر بگیری و...

1 comment:

امید said...

یکی از اینها هم من هستم. اما فک کنم دوست دخترم داره بر می گرده طرفم. چون داره میاد کابل.

بسازید خانم ابراهیمی، بسازید...