7.9.11

یک بیماری

شاید یک نوع بیماری روانی باشد برای خودش. همین که همیشه انگار نیکوتین در بدنت هست و یا که الکل در خونت جاریست.
همین که انگار کوه های عالم را می توانی جا به جا کنی و هر غمی بیشتر از 24 ساعت نمی تواند تو را از پای دراورد.
کافی است سرت را بگذاری رول بالش تا به خواب بروی و هیچ چیز دنیا به هیچ چیزت نباشد.


اگر هم بیماری چیزی هست... خوب است...خوش بحالت...

No comments: