4.9.11

می دونم این نمایشنامه خوانی که شروع کردیم آنقدر شکننده هست که هر جلسه می تواند اخرین جلسه باشد. تصور کن! فقط تصور کن یک روزی ...نه نزدیک... نه دور... راجع به دکور و موسیقی حرف بزنیم...آخ خدا... یعنی میشه؟!

1 comment:

Anonymous said...

آشنا کش بیگانه پرست...