4.8.11

تصور کن!

تصور کن عیال محترمه سحر اقا را بیدار می کند و سحری می خوراند و بعد لابد نماز هم می خواند.
بعد صبح می رود سر کار همراه با جماعت کفار ناهار و چای و ...
بعد افطار می رود خانه و نماز وافطار و شام...
بعد من این آدم باحال را کجای دلم بگذارم؟؟؟

No comments: