21.8.11

سفرده نفر آدم جورواجور ریختیم توی یک ماشین و برای یک هفته رفتیم سفر. خندیدیم، عصبانی شدیم، داد زدیم، آواز خواندیم، غذا درست کردیم، لذت بردیم،بحث کردیم، قهر کردیم، آشتی کردیم... زندگی کردیم!

No comments: