11.8.11

یک هفته ای می روم سفر، از انجا که هر کاری من بخواهم بکنم آخرش در بوق و کرنا می شود گفتم بیایم اینجا بنویسم خودم اطلاع رسانی کرده باشم.

2 comments:

عمه سنگری said...

وقتی وبلاگت را میخوانم انگار داریم حرف میزنیم یک لحظه رفتم یک صحفه دیگه بعد فکر کردم پشت خط منتظری هاها ها
ولی خیلی نکته جالبیه که نوشته هات انقدر گیرا است
خوش بگذرهسافرت

عمه سنگری said...

وقتی وبلاگت را میخوانم انگار داریم حرف میزنیم یک لحظه رفتم یک صحفه دیگه بعد فکر کردم پشت خط منتظری هاها ها
ولی خیلی نکته جالبیه که نوشته هات انقدر گیرا است
خوش بگذرهسافرت