3.8.11


کی دیگر می شود این کافه رنگ سکوت غروب به خودش بگیرد و من تنهای تنها بنشینم و یاسین یک آهنگ غریب عربی گذاشته باشد ومن بنوشمش؟

No comments: