30.7.11

تو را به خدا بنویسید و خوب بنویسید

حسودیم می شود به آدم هایی که لینک های وبلاگ هایشان تند و تند بولد می شود و کلیک که می کنی یک عالمه مطلب خوب و جذاب رو می شود. راجه به خودشان وزندگی شان و جامعه ای که در آن زندگی می کنند.
لینک های من که هر هزار سال و فقط برای نالیدن آپ می شوند.

یعنی روبراه هست زندگی وقتی تا سه صبح بیدار باشی و دم صبح بخیزی و یک کله چهل صفحه کتاب جدی بخوانی و لذتش را ببری، این برای آدم این روزهای من یعنی انقلاب!

1 comment:

امید said...

چقدر دلم تنگ شده برای وبلاگ دختر ورسی سه چهار سال پیش...

گرفتاری های آدم که زیاد می شود، و آدم هر چقدر که پر کار تر می شود، نباید مسیر های خوب گذشته اش را از یاد ببرد! آیا باید ببرد؟