19.7.11

همسایه داری!

همسایه روبرویی ما با آن عسگرهایش که چشم هایمان را با خیره شدن هایشان درمی آوردند چند روز پیش کوچ کشی کردند و رفتند.
همسایه کناری هم که کسی نبود و انبار مصالح ساختمانی بود با منظره زشتش.
چند روز سر وصدا بود و کار تعمیر و ساختن.
امروز دو خانم افغان بودند که وسایل را جابه جا می کردند و فکر کردم پنجره بی پنجره. هوای آزاد بی هوای آزاد!
بعد معلوم شد چند آدم نازنین دیگر همسایه ما شدند که قرار است هر وقت ناخوادآگاه چشممان افتاد توی حیاطشان ویا پنجره مان را برای هوا خوری باز کردیم به جای داد وبیداد به هم لبخند بزنیم!

1 comment:

شهرام بیطار said...

به سلامتی , راحت شدین پس