6.7.11

آدم بی قراری ام!

مانی حقیقی کارگردان را در کنعان دوست داشتم،مانی حقیقی درباره الی را بیشتر!

No comments: