3.7.11

دوستم مسیج داده که: دلم برات تنگ شده، ...زود خوب شو!

فکر می کنم به اولین روزی که گفتم: حالم بد است...
انگار این "حال بد" قرار است تا ابد طول بکشد.

No comments: