13.6.11

مخاطبین خاص

متوجهم که چه آدم بیخودی شده ام!
حواسم هست ،شما ببخشید به بزرگواری خودتان!
به زودی آدمش می کنم!

No comments: