28.6.11

تلخم این روزها و این تلخی را منتشر می کنم گاهی!

No comments: