22.6.11


مرز مدیریت و دیکتاتوری کجاست؟


چطور یک رییس جمهور که برای مدیریت کشور انتخاب می شودد تبدیل به یک دیکتاتور می شود؟


چطور یک پدر با استدلال مدیریت خانواده تبدیل به یک دیکتاتور برای همسر ودخترانش می شود؟


آیا اصولا یک نظام دیکتاتوری نظامی غلط و بدون نتیجه مثبت است؟


روند تبدیل یک مدیر به دیکتاتور چگونه است؟ کجاست این مرز جدا کننده؟؟؟


...پ ن: خسته نباشم اینقدر فکر می کنم!


پ ن دو: آیا کتابی هست که به این سوال ها پاسخ دهد و برای سطح سواد من قابل فهم باشد؟؟؟


...

No comments: