16.6.11


الکس موهایش را کوتاه کرده، صورتش بازتر شده،چشم هایش درخشان تر و روحیه اش بهتر!!!


من چه کنم این همه خشم برود بیرون از من؟؟؟

No comments: