28.5.11

اپرا

شاید هیچ ربطی به هم نداشته باشد که در روز خداحافظی اپرا وینفری از صحنه من برای اولین بار شوی تلوزیونی اش را ببینم و عاشق صداقت و مهارتش در اجرای شو تلوزیونی اش بشوم!

No comments: