28.5.11

آدم می تونه بیست و یکی دو سالش باشه و اینقدر بفهمه؟؟؟

No comments: