26.5.11

بعد از مدت ها این همه نوشتم و یکدفعه پرید. شاید خاصیت توست که موضوع نوشتن که می شوی یا به قلم نمی ایی و یا اینترنت یاری نمی کند.

No comments: