31.5.11

دو روز است که با ف قرار پیاده روی گذاشته ایم. هر روز صبح یک ساعت پیاده برویم.
دیروز من خواب ماندم ،امروز او!

حالا دو انگشت سبابه ام را به هم نزدیک می کنم با چشم های بسته که:
می رویم
نمی رویم
می رویم
...

No comments: