14.5.11

مردم گریز...


قرار است گزارش بنویسم.


طرح و ایده جدید را پیاده کنم.


آدم های جدید را ببینم.


می گویم بگذارید من پاکنویس اول را آماده کنم بعد می نشینم و حرف می زنیم. پاکنویس اول را که می فرستم از همه می خواهم کامنت هایشان را بدهند ومن اصلاح کنم.


می گریزم از همه و کنج اتاقم طرح و گزارش می نوسیم. ایمیل می دهم به آدم های جدید و ...


تنهایی ام را دو دستی چسپیده ام این روزها.

1 comment:

شهرام بیطار said...

یه وقت هایی همه مون احتیاج داریم .