5.5.11

تقریبا مطمین بودم کابل که برسم یکراست می روم آرایشگاه و جلوی موهایم را چتری می کنم و با یک تن سرخ رنگشان می کنم।می گویند بیشتر زن ها وقتی موهایشان را خیلی کوتاه می کنند و یا یکدفعه مدلش را تغییر می دهند یعنی حالشان خیلی از زندگی خراب است।این که از فکر چتری کردن موهایم بیرون آمده ام یعنی حالم خوب شده؟؟؟


دیشب که رفتم توی دستشویی رستوران نگاهی به خودم انداختم و از به هم ریختگی خودم تعجب کردم। این مدل موهایم بدجوری توی ذوق می زند। یک فکری به حالشان بکنم همین روزها...

No comments: