1.5.11

چرا که نه؟!

دیروز از یک نفر شنیدم که تو هم رفتی تو پروسه زد وبند بازی و رشوه گیری و این حرف ها...

توی دلم گفتم: ای داد بیداد (با لحن شهاب حسینی توی فیلم درباره الی که وقت غرق شدن الی می گفت، با همان سوز...)

بعد بهش فکر کردم که تو از اولش هم توی خط بودی و این مشکل من بود که تو را توی ذهنم گردگیری می کردم و می گفتم ان شا ا... گربه ست...

بعد دوباره توی دلم گفتم: ای داد بیداد ... (با همان سوز)

No comments: