21.4.11

اگر نشستی آن بالا و مرتب برای من موضوع جدید خلق می کنی و دست و پایم را می گذاری توی پوست گردوی" انتخاب" ...

می شود خواهشا برای مدتی هم که شده بی خیال ما شوی؟؟
من اعصاب ندارم ها...

No comments: