26.4.11

می دونم। دوست داشتن یک زن مستقل که نه می تونی با طلا گولش بزنی و نه با پول و نه با زور... سخته

شاید آنقدرها هم سخت نیست، خودت باش و دوستش داشته باش!

No comments: