18.4.11

پیکر بیجانش انجا افتاده بود। اول فکر کردم او نیست। اما چه چیزی غیر از او می توانست روی میز باشد। کمک دندانپزشک پرسید که دندانم را می خواهم یا نه؟ می خواستمش؟ هرگز... حال این روزهای من است که قسمتی از مرگم را با خودم این طرف و انطرف می برم। دندانم در دهانم نیست اما همچنان درد می کند!

No comments: