16.4.11

خانه ام ابری ست.


به خودم گفتم :هی این اولین بارها هیچ وقت تکرار نمی شود। اولین عاشقی... اولین دیدار از یک شهر... اولین روز مدرسه... اولین روز دانشگاه... اولین روز ...اولین بار... اولین شب...


بعد اولین های من دارد تکرار می شود!


اولین باری که از پا به افغانستان گذاشتم।اولین باری که نیما را دیدم ...


عجیب است।می گویند هر چیزی که تو را نکشد تو را قوی تر می کند।


من می گویم: هر چیزی که تو را تا پای مرگ - یا توهم مرگ- ببرد از توی دیگری می سازد، دور از انچه که بودی و یا به سویش روان بودی...


No comments: