26.4.11


در یکی از گرانترین رستوران های کابل مهمان دو غیر افغان هستیم।


اول بولانی و منتو و پکوره سفارش می دهیم ، من و افغان دیگری قرار است که غذا سفارش بدهیم، یکی شان سفارش می کند که "نان" حتما بیاورند।


ظرف نان قبل از آمدن غذای اصلی خالی می شود। بعد تا غذای اصلی را بیاورند باز دوستمان تاکیید می کند که باز هم "نان" حتما بیاورند।


بعد درمورد چیزهای ساده ای می گویند که نمی شود در یک کشور جهان اول انجام داد و افغانستان برای آن کارها ایده ال به نظر می رسد। نان خوب و طبیعی خوردن یکی از آن کارهاست لابد!


6 comments:

انتظار said...

سلام
ببخشید اما نگفتید راننده تان چطور بود؟ قانون ترافیک را مراعات میکرد یا خیر؟

Masuma Ibrahimi said...

اگر تمرین کنند بهتر می شوند...

Masuma Ibrahimi said...

اگر تمرین کنند بهتر می شوند...

Masuma Ibrahimi said...

اگر تمرین کنند بهتر می شوند...

Masuma Ibrahimi said...

اگر تمرین کنند بهتر می شوند...

Masuma Ibrahimi said...

اگر تمرین کنند بهتر می شوند...