3.4.11

سال نو مبارک

طرح یک داستان جدید نوشتم. از اول سال جدید دوباره نوشتن یادداشت های روزانه را از سر گرفتم که می تواند نشانه های خوبی باشند.
نگاهی به سالی که گذشت انداختم و صادقانه بگویم که چشم انداز روشنی از سال 90 پیش رویم نیست. برعکس تعطیلات سال نو گذشته که پر بود از غافلگیری های خوب و سال پر کاری برای من بود.
انگار امسال سال آرام گرفتن است ...

No comments: