2.3.11

نمایشگاه عکس در گالری خانه فرهنگ افغانستان

اولین بار که پیشنهاد نمایشگاه عکس های براتعلی باتور به من رسید انتظار دیدن هر چیزی را داشتم جز فتو ستوری با موضوع رقص بچه ها در افغانستان। اگر چه به عنوان یک افغان عکس ها روح من را ازرد اما به عنوان بخشی از واقعیت های جامعه حاضر ما باید آن را پذیرفت وراهی برای برون رفت از ان یافت.
گالری خانه فرهنگ افغانستان با نگاهی هنری به استقبال این نمایشگاه رفته است و میزبانی آن را برعهده گرفته است। نگاه گالری به عنوان اولین های سبک فتو ستوری در افغانستان است که می دانم عکاسان خوب دیگری هم هستند که با این سبک آثار ارزشمندی را گردآوری کرده اند।
شما کابلی ها را به دیدن این نمایشگاه که برای چند روز مهمان گالری خانه فرهنگ افغانستان است دعوت می کنم و پیشنهاد می کنم فرزندانتان را به دیدن این نمایشگاه نبرید!
حتما خودش حرف های بیشماری خواهد داشت از سیر اشنایی تا گرفتن عکس از این آدم ها!

No comments: