11.3.11

گاهی مثل امروز عصر فکر می کنم که می توانم هزار سال در این شهر زندگی کنم و گاهی یک دقیقه نمی گذرد.

No comments: