1.3.11

تنها چیزی که این روزها مرا وادار به ادامه دادن می کند این است:
این نیز بگذرد...

No comments: