27.2.11

دلم گرفت یکهو
توی این هاگیر واگیری که دخترا رفتند تجریش ومن تنهام و حوصله تلفن ندارم...

No comments: